-

Publications of Vijay Janapa Reddi

Conference publications

  1. Yuxi Liu, Zhibin Yu, Lieven Eeckhout, Vijay Janapa Reddi, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhenlin Wang and Chengzhong Xu Barrier-aware warp scheduling for throughput processors Proceedings of the ACM International Conference on Supercomputing (ICS), pp. 12 (2016)