-

Publications of Chengzhong Xu

Journal papers

  1. Zhendong Bei, Zhibin Yu, Huiling Zhang, Wen Xiong, Chengzhong Xu, Lieven Eeckhout and Shengzhong Feng RFHOC : a random-forest approach to auto-tuning Hadoop's configuration IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, Vol. 27(5), pp. 1470-1483 (2016)
  2. Wen Xiong, Zhibin Yu, Lieven Eeckhout, Zhengdong Bei, Fan Zhang and Chengzhong Xu ShenZhen transportation system (SZTS) : a novel big data benchmark suite JOURNAL OF SUPERCOMPUTING, Vol. 72(11), pp. 4337-4364 (2016)
  3. Chuntao Jiang, Zhibin Yu, Hai Jin, Chengzhong Xu, Lieven Eeckhout, Wim Heirman, Trevor Carlson and Xiaofei Liao PCantorSim : accelerating parallel architecture simulation through fractal-based sampling ACM TRANSACTIONS ON ARCHITECTURE AND CODE OPTIMIZATION, Vol. 10(4), pp. 1-24 (2013)

Conference publications

  1. Zhibin Yu, Lieven Eeckhout and Chengzhong Xu Thread similarity matrix : visualizing branch divergence in GPGPU programs Proceedings of the International Conference on Parallel Processing, pp. 179-184 (2016)
  2. Yuxi Liu, Zhibin Yu, Lieven Eeckhout, Vijay Janapa Reddi, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhenlin Wang and Chengzhong Xu Barrier-aware warp scheduling for throughput processors Proceedings of the ACM International Conference on Supercomputing (ICS), pp. 12 (2016)