Nederlands

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Andere pagina's over de Nederlandse taal:

Taalgebruik bij doctoraatsexamen

Onze faculteit heeft een reglement i.v.m. het taalgebruik bij het doctoraatsexamen - artikel 102 (enkel toegankelijk binnen de UGent).

Officiele vertalingen van UGent-terminologie naar het Engels

Voor internationale communicatie gebruikt de UGent voornamelijk het Engels. De bekrachtigde vertalingen van opleidingen en opleidingsonderdelen worden systematisch gepubliceerd in de online Studiegids. Voor een aantal organisatorische begrippen heeft het Bestuurscollege in maart 2006 een officiële vertaling naar het Engels goedgekeurd. Dit overzicht is aangepast door het Bestuurscollege in april 2013.

Onder impuls van de werkgroep Vertaalbeleid heeft het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) tevens een uitgebreid lexicon samengesteld dat meer dan 700 vertalingen bevat van courante UGent-terminologie.

Mogen wij u vragen om bij alle communicatie steeds de correcte vertalingen te willen gebruiken. U vindt de officiële vertalingen en het lexicon terug via www.UGent.be/terminologie. Opmerkingen over of suggesties voor het lexicon kunt u doorgeven via vertalingen@UGent.be.

Nederlands in de micro-elektronica

Nederlandse termen op het gebied van micro-elektronica zijn te vinden in:
Woordenboek micro-elektronica, Kluwer Technische Boeken, 1991 (bibliotheek ELIS XW49)

Nederlandstalige computertermen

Bij het schrijven van een document in de informaticabranche is het dikwijls moeilijk om de juiste Nederlandse termen te vinden voor Engelstalige begrippen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de Nederlandse terminologie verre van gestandaardiseerd is en het vaak moeilijk is om een geschikte Nederlandse term te vinden die precies de inhoud van een begrip weergeeft.

De onderstaande vertalende woordenlijst is een suggestie voor het gebruik van Nederlandse termen in wetenschappelijke documenten. Andere suggesties zijn steeds welkom bij ondergetekende.

 

Nederlandse term Engelse term
aaneenschakeling concatenation
achterwaartse communicatie back communication
actief wachtend polling
afspraak rendez-vous
assistent wizard
bediener server
bepaling clause
beperkt en-parallellisme restricted and parallelism
bereik scope
berging store
bewerkingen van elders remote operations
billijk fair
boodschap message
bord blackboard
bordvergrendeling blackboard lock
buffer met beperkte capaciteit bounded buffer
cliënt client
cliënt bediener client-server
communicatie tussen taken interprocess communication
communicatiemakelaar message broker
compiler compiler
compileren to compile
concretisering instantiation
correct sound
corrupte wijzer dangling pointer
deelbord subblackboard
doel goal
doelparallellisme goal parallelism
het doorgeven van boodschappen message passing
doorschrijven to write through
doorvoercapaciteit throughput
en-parallellisme and parallelism
engagement commit
evaluatieprogramma benchmark program
faling failure
fitting socket
gastheer host computer
geëngageerde keuze committed choice
gebeurtenis event
geheugensanering garbage collection
genereer-en-controleer generate and test
gespreid terugzoeken distributed backtracking
grasduinen surf
herhaal-faallus repeat-fail loop
hernoemen to rename
hoop heap
kanaal channel
keert terug bounces back
kennisbron knowledge source
keuzedoel choice goal
keuzepunt choice point
knip cut
kop head
leesbewerking get operation
leesgebeurtenis get event
leesreductie get reduction
meeluisteren to snoop
meerdradig uitvoeringspakket multi-thread package
menger merger
multiprocessor met gemeenschappelijk geheugen shared memory multiprocessor
multiprocessor met gespreid geheugen distributed memory multiprocessor
of-parallellisme or parallelism
omroepen to broadcast
onderwerp subject
ontluizen to debug
preëmptie preemption
overlast overhead
overloop overflow
partnersysteem buddy system
patstelling deadlock
poort port
prestatie performance
procedureoproep van elders remote procedure call
programmatekst source code
programmeerkunde software engineering
referentiepunt benchmark
rekenblad spreadsheet program
reserveren to allocate
romp body
schrijfbewerking put operation
schrijfgebeurtenis put event
schrijfreductie put reduction
schrijfwachter write guard
semafoor semaphore
slagen to succeed
sonde probe
spoor trace
stapel stack
stapeloverloop stack overflow
strijdig unsatisfiable
stroom stream
stuursysteem run-time system
systeemelement resource
taak process
taakcreatie spawn
taakparallellisme process parallelism
telsemafoor counting semaphore
terugcopiëren to copy back
terugzoeken to backtrack
toepassingsdomein domain of discourse
toestand status
toewijding commit
tussenaankomsttijd interarrival time
tussengeheugen cache
uitgestelde evaluatie lazy evaluation
uitvoeringsfout run-time error
vastlopen to deadlock
veeltal tuple
veeltallenruimte tuple space
verloopwaarde default
vermenging interleaving
verplaatsing relocation
vertrouweling trust
het vervullen van randvoorwaarden constraint solving
verwezenlijkbaar satisfiable
verzuimwaarde default
vlak flat
volledig complete
volledig geconcretiseerd ground
vraag initial goal
vrijgeven to deallocate
wachter guard
wachtwoord password
ware tijd real-time
ware-tijdskern real-time kernel
webstek website
weerlegging refutation
wekkertaak time-out process
werkverdeler scheduler
wijzer pointer
Engelse term Nederlands term
and parallelism en-parallellisme
back communication achterwaartse communicatie
benchmark referentiepunt
benchmark program evaluatieprogramma
blackboard bord
blackboard lock bordvergrendeling
body romp
bounces back keert terug
bounded buffer buffer met beperkte capaciteit
buddy system partnersysteem
cache tussengeheugen
channel kanaal
choice goal keuzedoel
choice point keuzepunt
clause bepaling
client cliënt
client-server cliënt bediener
commit engagement/toewijding
committed choice geëngageerde keuze
compiler compiler
complete volledig
concatenation aaneenschakeling
constraint solving het vervullen van randvoorwaarden
counting semaphore telsemafoor
cut knip
dangling pointer corrupte wijzer
deadlock patstelling
default verloopwaarde of verzuimwaarde
distributed backtracking gespreid terugzoeken
distributed memory multiprocessor multiprocessor met gespreid geheugen
domain of discourse toepassingsdomein
event gebeurtenis
failure faling
fair billijk
flat vlak
garbage collection geheugensanering
generate and test genereer-en-controleer
get event leesgebeurtenis
get operation leesbewerking
get reduction leesreductie
goal doel
goal parallelism doelparallellisme
ground volledig geconcretiseerd
guard wachter
head kop
heap hoop
host computer gastheer
initial goal vraag
instantiation concretisering
interarrival time tussenaankomsttijd
interleaving vermenging
interprocess communication communicatie tussen taken
knowledge source kennisbron
lazy evaluation uitgestelde evaluatie
merger menger
message boodschap
message broker communicatiemakelaar
message passing het doorgeven van boodschappen
multi-thread package meerdradig uitvoeringspakket
or parallelism of-parallellisme
overflow overloop
overhead overlast
password wachtwoord
performance prestatie
pointer wijzer
polling actief wachtend
port poort
preemption preëmptie
probe sonde
process taak
process parallelism taakparallellisme
put event schrijfgebeurtenis
put operation schrijfbewerking
put reduction schrijfreductie
real-time ware tijd
real-time kernel ware-tijdskern
refutation weerlegging
relocation verplaatsing
remote operations bewerkingen van elders
remote procedure call procedureoproep van elders
rendez-vous afspraak
repeat-fail loop herhaal-faallus
resource systeemelement
restricted and parallelism beperkt en-parallellisme
run-time error uitvoeringsfout
run-time system stuursysteem
satisfiable verwezenlijkbaar
scheduler werkverdeler
scope bereik
semaphore semafoor
server bediener
shared memory multiprocessor multiprocessor met gemeenschappelijk geheugen
socket fitting
software engineering programmeerkunde
sound correct
source code programmatekst
spawn taakcreatie
spreadsheet program rekenblad
stack stapel
stack overflow stapeloverloop
status toestand
store berging
stream stroom
subblackboard deelbord
subject onderwerp
surf surfen of grasduinen
throughput doorvoercapaciteit
time-out process wekkertaak
to allocate reserveren
to backtrack terugzoeken
to broadcast omroepen
to compile compileren
to copy back terugcopiëren
to deadlock vastlopen
to deallocate vrijgeven
to debug ontluizen
to rename hernoemen
to snoop meeluisteren
to succeed slagen
to write through doorschrijven
trace spoor
trust vertrouweling
tuple veeltal
tuple space veeltallenruimte
unsatisfiable strijdig
website webstek
wizard assistent
write guard schrijfwachter

Of gebruik de zoekmachine (enkel bruikbaar binnen ELIS).